Regulamin

Regulamin o poniższej treści obowiązuje od dnia 24 maja 2018 roku.

§ 1. Regulamin

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa zasady dostępu oraz korzystania ze Strony Internetowej i Sklepu Internetowego playournotes.com (zwanych dalej Serwisem). Korzystanie lub rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 2. Administrator

Administratorem i wyłącznym właścicielem Serwisu jest Firma Muzyczna RONDO-QUARTET z siedzibą przy ul. Rolnicza 43, 97-330 Przygłów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7711014514, REGON 590354815, której właścicielem jest Jan Walter, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (dalej Administrator).

§ 3. Użytkownik
 1. Korzystać z Serwisu może każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej Użytkownik).
 2. Rejestracja i użytkowanie serwisu jest dobrowolne oraz bezpłatne. W serwisie mogą zostać dodane dodatkowe usługi, które będą dokładnie opisywane.
 3. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej są odpowiedzialni za działanie w zgodzie z prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia Użytkownikom, którzy: naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, podejmują działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.
§ 4. Serwis i Materiały
 1. Serwis umożliwia zakup drogą elektroniczną opracowanie zapisu nutowego lub tabulatur utworów muzycznych i słowno-muzycznych w formie pliku graficznego PDF w rozdzielczości 1200 dpi (zwanych dalej Materiałami).
 2. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z oferowanych w nim Materiałów, wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:
  • urządzenie z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową w wersjach nie starszych niż następujące:
   • Chrome 31.0.1650 (Mac, Windows, iOS i Android, v31.0)
   • Safari 6.0.5 (Mac i iOS)
   • Firefox 25.0.1 (Mac, Windows)
   • Internet Explorer 9
   • Opera 18.0 (Mac, Windows)
  • aktywne konto poczty elektronicznej
 5. Odtwarzanie przykładów audio wymagać może zainstalowania dodatkowych programów (wtyczek) do przeglądarki internetowej.
 6. Korzystanie z Materiałów w formacie PDF wymagać może zainstalowania odpowiedniego programu n.p.: Adobe Reader, który dostępny jest na stronie jego producenta: http://www.adobe.com/pl/downloads/
§ 5. Sprzedaż i Dostawa Materiałów
 1. Celem dokonania zakupu Materiałów konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Materiale i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 2. Podczas rejestracji Użytkownik zostanie poproszony jedynie o podanie adresu email, na który zostaną wysłane zakupione Materiały.
 3. Przez rejestrację należy rozumieć założenie konta w Serwisie lub wypełnienie odpowiednich pól celem zakupu Materiałów bez logowania.
 4. Przyjęcie i weryfikacja zamówienia nastąpi po zapoznaniu się z Regulaminem i potwierdzeniu tego faktu przez zaznaczenie odpowiedniej opcji.
 5. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o przyjęciu zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 6. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny danego Materiału. Chwila wpłynięcia należności za Materiały kończy procedurę zawarcia umowy.
 7. Informacje o cenie danego Materiału zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania zamówienia.
 8. Ceny towarów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych (PLN).
 9. Dokonywanie płatności może odbywać się w innej niż polski złoty (PLN), wybranej przez Użytkownika walucie, t.j. euro (EUR), dolar amerykański (USD) lub funt szterling (GBP). Waluty przeliczane są po aktualnym dziennym kursie wymiany i obowiązują w momencie złożenia zamówienia.
 10. Sposobem dostawy zamówionego Materiału jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonane za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.
§ 6. Płatności
 1. Użytkownik może dokonywać płatności za pomocą:
  • płatności internetowej Przelewy24,
  • płatności internetowej PayPal,
  • przelewu internetowego,
  • wpłaty na konto bankowe.
 2. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie, przed otrzymaniem Materiałów (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu i hasła do konta w bankowości elektronicznej.
 3. Obsługę płatności internetowej Przelewy24 w odniesieniu do serwisu https://playournotes.com/ zapewnia firma Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 4. Obsługę płatności internetowej PayPal w odniesieniu do serwisu https://playournotes.com/ zapewnia firma PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349).
§ 7. Prawa autorskie
 1. Wszelkie Materiały oraz inne publikacje i teksty (dalej łącznie jako Publikacje) dostępne w Serwisie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83).
 2. Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje i oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora (dalej Utwory Administratora).
 3. Wobec powyższego, żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane, bez zgody uprawnionego podmiotu.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie.
 5. Nabycie egzemplarza Materiału uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Materiału, bez możliwości zwielokrotniania Materiału, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Materiałem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 6. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Materiału, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 7. Użytkownik nabywający Materiały w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo wykorzystywać go w inny sposób, niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu Użytkownika Materiału, z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
 8. Udostępnianie w Internecie zakupionych produktów bez zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii.
§ 8. Prawa twórców
 1. Administrator oświadcza, że jest samodzielnym producentem wszystkich Materiałów oferowanych do sprzedaży oraz plików graficznych (JPG) i dźwiękowych (MP3) służących do prezentacji oferty, a tym samym jest ich właścicielem zachowującym wszelkie autorskie prawa pokrewne.
 2. Opracowując zapis nutowy dzieła muzycznego lub dokonując jego transkrypcji, Administrator dokłada wszelkich starań, aby były one zgodne z zamysłem artystycznym twórców lub wykonawców i nie naruszały ich praw osobistych.
 3. Prezentowane próbki dźwiękowe zapisu nutowego nie są artystycznym wykonaniem utworu, a jedynie cyfrowym przetworzeniem zapisu graficznego.
 4. Administrator oświadcza, że działa z poszanowaniem praw majątkowych autorów i posiada umowę licencyjną zawartą z OZZ ZAiKS w Warszawie.
§ 9. Dodatkowe Oprogramowanie
 1. Odtwarzanie Materiałów zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem, a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator udzieli Użytkownikowi informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.
 2. Administrator prowadzi w języku polskim i angielskim obsługę klienta, związaną z problemami technicznymi mogącymi wystąpić podczas korzystania z oprogramowania w zakresie niezbędnym do odczytania zamawianych Materiałów.
§ 10. Reklamacje
 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym dotyczące wad Materiałów, mogą być reklamowane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres support(at)playournotes.com.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne mogą być zgłaszane w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Ze względu na specyficzny charakter Materiałów zakupionych przez Użytkownika (dane elektroniczne) nie mogą one być zwracane, w związku z czym Użytkownik nie może odstąpić od umowy na zasadach opisanych w art. 10 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 5. Podstawą reklamacji może być otrzymanie pliku uszkodzonego, niekompletnego lub niezgodnego z opisem zamieszczonym przy ofercie. W takim przypadku Użytkownik składa reklamację na adres support(at)playournotes.com dołączając wadliwy plik. Po uznaniu reklamacji, w możliwie najkrótszym czasie, Użytkownik otrzyma na swój adres email właściwy plik.
 6. Podstawą reklamacji nie może być:
  • plik prawidłowo wyświetlany na ekranie komputera,
  • nieotrzymanie pliku z powodu błędnie podanego adresu e-mail,
 7. Reklamacje i uwagi sprzeczne z Regulaminem nie będą rozpatrywane.
§ 11. Treści Serwisu umieszczane przez Użytkowników
 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
 4. Użytkownicy mają prawo do umieszczania komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie. Umieszczanie komentarzy jest możliwe po zalogowaniu.
 5. Użytkownicy mają prawo swobodnego przedstawiania informacji, opinii, komentarzy lub innych wypowiedzi, z zastrzeżeniem ust. 6. Odpowiedzialność za treść informacji i opinii ponosi wyłącznie użytkownik.
 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy, które:
  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
  • naruszają prawa osób trzecich,
  • są wulgarne lub obsceniczne,
  • propagują przemoc, nienawiść rasową lub religijną lub są w inny sposób naganne,
  • są reklamą.
 7. Administrator ma prawo usunięcia komentarzy niezgodnych z ust. 6, a także innych komentarzy uznanych za Administratora za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji. Wypowiedzi nie związane z komentowanym materiałem redakcyjnym mogą zostać przez Administratora usunięte. Dodatkowo, w zakresie wypowiedzi wulgarnych lub obscenicznych, Administrator może według swojego uznania przerobić taką wypowiedź w celu usunięcia elementów niezgodnych z ust. 6 i zamieścić tak przerobioną wypowiedź.
 8. Użytkownicy, którzy dopuszczą się naruszenia ust. 6 mogą być na stałe pozbawieni przez Administratora dostępu do Serwisu.
 9. Administrator ma prawo swobodnego zarządzania komentarzami. W szczególności może, bez podania przyczyn, zawiesić umieszczanie komentarzy, usunąć komentarze z Serwisu lub zmienić zasady ich umieszczania i weryfikacji.
§ 12. Zmiana Regulaminu
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie spowodowanych ewentualnymi zmianami przepisów prawa lub rozszerzeniem funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
 2. Zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu, wraz z informacją o dacie dokonania zmian. Zarejestrowani Użytkownicy zostaną automatycznie powiadomieni o zmianie regulaminu.
 3. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika. Poprzednie wersje regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
§ 13. Polityka prywatności
 1. Niniejsza polityka prywatności (dalej Polityka Prywatności) określa zasady ochrony i przetwarzania informacji dotyczących Użytkowników w Serwisie. Polityka stanowi integralną część Regulaminu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Firma Muzyczna RONDO-QUARTET z siedzibą przy ul. Rolnicza 43, 97-330 Przygłów, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7711014514, REGON 590354815, której właścicielem jest Jan Walter, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane Użytkownika, pod postacią adresu email, przetwarzane są przez Serwis z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, m.in. poprzez bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa i nie są udostępniane innym podmiotom. Użytkownik ma w każdej chwili prawo swobodnego wglądu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia ich z bazy danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zapisał się na newsletter,
   • w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Użytkownika jeśli zgłosił swoją propozycję utworu,
 6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje nieograniczone prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych Użytkownika.
 7. Użytkownicy zainteresowani powyższymi zmianami proszeni są o kontakt pod adresem email contact(at)playournotes.com.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po dokonaniu zakupu Materiału lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 11. Informacje handlowe w formie elektronicznej (e-mail) będą przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził oddzielną zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do Newslettera). Wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną (e-mail) Użytkownik dokonuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól podczas rejestracji w serwisie, zakupów, a także w ramach ustawień konta Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu. Powyższa zgoda może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez odznaczenie odpowiednich pól w ramach ustawień konta lub poprzez kliknięcie w odpowiedni link do wypisu w korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną (e-mail). (Dz.U. nr 133, poz. 883)
 12. Użytkownik odpowiedzialny jest za utrzymanie w tajemnicy swoich haseł, loginów i innych danych podawanych w Serwisie. Administrator nie odpowiada za udostępnienie przez Użytkownika danych osobom trzecim i za skutki działania dokonanego z ich użyciem.
 13. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji newslettera (dalej Newsletter).
 14. Użytkownik zapisany na newsletter może się z niego wypisać w każdym czasie klikając link na dole każdej wiadomości z newslettera.
 15. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, usług i Materiałów.
 16. Newsletter wysyłany jest e-mailem.
§ 14. Polityka plików cookie
 1. Serwis wykorzystuje pliki "cookies" tzw. ciasteczka, które ułatwiają korzystanie z jej zasobów, pozwalają na personalizację oglądanej zawartości, na dobranie zawartości do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników oraz do zbierania danych na potrzeby analizowania ruchu od Użytkowników w ramach Serwisu. Cookies zawierają użyteczne informacje i są przechowywane w komputerze Użytkownika – Serwis może odczytać pliki przy ponownym połączeniu się z komputerem Użytkownika. Wyłączenie opcji cookies nie pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z serwisu, chociaż pewne funkcjonalności w trybie wyłączonych plików cookies mogą być niedostępne lub zablokowane.
 2. Serwis Smartlook okazjonalne śledzi zachowanie Użytkowników, aby uzyskać informacje o tym, jak Użytkownicy korzystają z witryny. Przeczytaj politykę prywatności Smartlook aby dowiedzieć się, jak korzystają z tych informacji. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia informacji tutaj.
 3. Serwis Google Analytics śledzi sposób korzystania z witryny przez Użytkowników. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Google Analytics korzysta z tych informacji, zobacz politykę prywatności Google Analytics. Użytkownik może zrezygnować z gromadzenia informacji tutaj.
 4. Więcej informacji o wykorzystywanych plikach cookie znajduje się na stronie Pliki cookie.

Dziękujemy

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera.
Na Twój e-mail wysłaliśmy kod rabatowy.

×